การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง และการประเมินระดับคะแนน